Vasshjulet – ny intranettside lansert!

Endelig er dagen her – Vasshjulet er lansert!Skjermbilde intranett

Det nye intranettet har, foruten nytt navn og design, nye tjenester som vi vet at brukerne har savnet:

  • mulighet for pålogging via hjemmepc/mobil/nettbrett
  • søkemuligheter
  • ansatt-søk (ersatter den gamle telefonkatalogen)

Det er også langt ryddigere der og innholdet er gjennomgått. Det kommer flere tjenester etterhvert.

Gi tilbakemelding hvis det er noe dere savner!

PS – Navnet ble til etter en navnekonkurranse med påfølgende avstemning blant ansatte. Vasshjulet var foreslått av flere og fikk desidert flest stemmer.

På’an igjen!

Det er straks skolestart og det betyr at sommerferien for de fleste ubønnhørlig er over.  Vi er nå klare for å fortsette arbeidet med å få til gode, digitale tjenester for innbyggere og ansatte i Lørenskog kommune.

Noe av det som kommer:

  • Flere elever får eget nettbrett i bruk i undervisningen – vi ruller ut til flere skoler i høst og resterende skoler i 2019.
  • Bidrag til en bedre hverdag for brukere av hjemmetjenester ved at vi ruller ut nye digitale trygghetsalarmer og flere medisindispensere i høst. Vi skal også bytte ut de gamle sykesignalanleggene på sykehjemmene.
  • Etablering av «Min side» på nett hvor du som innbygger kan få tilgang til digitale tjenester på en sikker måte.
  • To-veis meldingsbok mellom hjem og skole/barnehage. Ranselposten erstattes med digitale løsninger. Vi skal jobbe med dette utover høsten og satser på å lansere løsningen tidlig i 2019.
  • Ny intranettløsning for ansatte for bedre intern kommunikasjon

Følg med for mer info om hva som kommer!

RPA – noe for Lørenskog?

RPA – eller Robotic Process Automation som det står for – har kommet for fullt i offentlig sektor og flere offentlige etater har tatt i bruk RPA.

Robot

Hva er RPA? RPA er en måte å automatisere arbeidsprosesser på. Der hvor det enten ikke er mulig eller for dyrt å integrere systemer så kan RPA erstatte punche-oppgaver for mennesker. RPA følger en regelbasert logikk og bruker programmer (skjermbilder) på samme måte som mennesker – bare raskere.

RPA kan brukes til standardiserte arbeidsprosesser og kan brukes der hvor regler kan anvendes. RPA kan derimot IKKE brukes til å håndtere saker hvor skjønn må utøves.  En kombinasjon av RPA der det kan benyttes og mennesker der hvor mennesker må gjøre vurderinger vil ofte være løsningen for å effektivisere arbeidsprosesser.

For å kunne ta i bruk RPA må arbeidsprosessene kartlegges og det må vurderes om det er steg i arbeidsprosessene som skal endres på, eller om det er utfordringer med IKT-systemene. Det er også viktig å huske på at ved å innføre RPA så innføres nye systemer som må vedlikeholdes. Derfor må forvaltning etableres med en gang.

Lørenskog kommune skal vurdere RPA iløpet av høsten og har startet «jakten på» arbeidsprosesser som kan egne seg for automatisering. Så får vi avklare om kost/nytten er bra nok ift å innføre dette nå. Vi har troen på at dette vil være gode verktøy for oss!

 

Informasjonsflyt i barnehage og skole (med flere)

Det er mange som har behov for informasjon om elever i skolen. Lærerne, de administrativt ansatte på skolen, foresatte og ikke minst elevene selv.

Informasjonen skal være tilgjengelig for de som har behov for det – og den skal oppbevares på en måte som tilfredsstiller krav både med tanke på informasjonssikkerhet og personvern, arkiv mm.

Backpack

Det er satt igang et prosjekt som skal finne ut hvilke behov som skal dekkes og på hvilken måte behovene skal løses.

Enkelte biter er allerede avklart – vi har behov for verktøy for digital kommunikasjon mellom hjem og barnehage/skole. Ranselposten lever

fortsatt, men synger forhåpentligvis på siste verset. Det er ikke sikkert vi blir helt kvitt ranselposten,  men å erstatte mye av kommunikasjonen med digital kommunikasjon vil både effektivisere, forenkle, spare miljøet og gjøre at faren for at beskjeder blir liggende i en krøll nederst i sekken blir mindre.

Vi starter innkjøpsprosessen før sommerferien tar til for alvor og tar sikte på å kunne ta et verktøy i bruk rundt årsskiftet.

 

 

Det å være tilstede

av1I dagens digitale samfunn har det å være tilstede en annen betydning enn før de digitale verktøyene kom. En kan være fysisk tilstede – men ikke mentalt tilstede, og en kan være tilstede uten å være fysisk tilstede. Faktisk så kan en som ikke er fysisk tilstede være mer tilstede enn en som er tilstede i rommet 😉

Noen ganger kan en ikke være tilstede fysisk på grunn av sykdom. Barn som er langtidssyke kan fort bli isolert og komme utenfor klassemiljøet. Nå er det utviklet en løsning for at barn som er syke kan delta i undervisningen og det sosiale i klassen uten å være fysisk tilstede. Roboten AV-1 er en norskutviklet løsning som gjør at barnet kan delta i undervisningen ved hjelp av et nettbrett hjemme – mens AV-1 er med i klasserommet eller ute i skolegården.

Vi i Lørenskog vurderer å ta i bruk AV-1 til langtidssyke elever, og roboten var med på et seminar IKT-seksjonen hadde i slutten av november for å teste ut løsningen.  En av seksjonens ansatte var syk og kunne ikke delta, og kunne følge med og delta hjemmefra via AV-1 🙂

Spennende og moro!

Det gjenstår noen vurderinger knyttet til personvern mm før vi kan ta den i bruk i skolen – teknisk sett fungerer den fint med en stabil internettlinje.

Så da kan en være tilstede – uten å være fysisk tilstede 🙂

Teknologi gir muligheter!

 

 

Leder med erfaring innen porteføljestyring eller virksomhetsarkitektur?

Vil du være med på utviklingen av det digitale Lørenskog?
Lørenskog kommune vedtok sin digitaliseringsstrategi i 2016. En motivert organisasjon sørger for at det er god fart på digitaliseringsarbeidet. Som leder for porteføljestyring og virksomhetsarkitektur vil du ha stor påvirkning og se resultater raskt. Du vil legge til rette for utviklingen av digitale tjenester for innbyggere, lokalsamfunnet og ansatte.

Digitaliseringen i offentlig sektor er en spennende og omfattende oppgave for alle aktører. En kommune er et «mini-Norge» og har blant annet ansvar for vann i springen, lærer i klasserommet, kulturtilbud, sykepleiere på sykehjemmet og at søpla blir hentet. Du må kunne sette deg raskt inn i nye problemstillinger innen ulike fagområder, være analytisk og ha god oversikt. Du må like å holde i prosesser og ta ansvar for å gjennomføre workshoper, og du må være god til å kommunisere med både ledere og fagressurser. Du inngår i teknologidirektørens ledergruppe.

Mer info –  https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3597627927&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO

 

Inngått rammeavtale for konsulentbistand – digitaliserings- og innovasjonsprosjekter

30.oktober nådde vi en viktig milepæl. Vi arrangerte «kick-off» for rammeavtalene vi har inngått med 9 leverandører. På møtet deltok alle leverandørene vi har inngått avtale med. Disse fikk høre engasjerende innlegg fra rådmann Ragnar Christoffersen, direktør for strategi og samfunnsutvikling Else Pran fortalte om planer og muligheter i Lørenskog, Øivind Antonsen, prosjektleder for velferdsteknologi orienterte om status innen velferdsteknologi og skolesjef Camilla Mathiassen og inspektør Øystein Imsen fortalte om moderniseringen skolen går gjennom nå med bruk av digitale verktøy. Innkjøpssjef Marianne Sætra orienterte om rutiner rundt rammeavtalene mens teknologidirektør Sidsel Nordhagen redegjorde for status innen digitaliseringsarbeidet.

Møtet markerte en oppstart av et «partnerskap» med leverandørene hvor kommunen ønsker tilgang på kompetanse og nettverk. Kommunens egne ansatte skal være i førersetet, men vi har behov for å spe på med bistand fra konsulenter når vi ikke har spisskompetanse eller kapasitet selv til å gjøre oppgavene.

Vi har inngått avtale med 9 særs kompetente og leveringsdyktige leverandører innen 5 ulike områder – Prosjektledelse, tjenestedesign, strategisk rådgivning, teknisk rådgivning og informasjonssikkerhet/personvern.

 

Velferdsteknologi – snart klar for anskaffelse

Lørenskog kommune har hatt utkast til kravspesifikasjon ute til høring i markedet og jobber nå med ferdigstilling av anbudsdokumentene innen varslingsteknologi. Dette er en viktig avtale for oss og vi skal både ha alarmteknologi i bruk på sykehjem, hjemme hos innbyggere som trenger det og vi skal ha et knutepunkt for alarmene slik at de kan registreres i de systemene som alarmene skal registreres i. Anbudsdokumentene publiseres på anbudsportalen Doffin iløpet av ikke alt for lang tid og løsningene skal være i drift iløpet av 1.tertial 2018 etter planen.

Da er utrullingen av skrivere i gang!

Utrulling skrivere Lørenskog sykehjemDa er IKT sammen med leverandøren i gang med å rulle ut nye skrivere til hele Lørenskog kommune. Lørenskog sykehjem er første lokasjon ut.

Xerox er valgt som leverandør etter en anskaffelsesprosess hvor Lørenskog kommune stilte krav om tjenester knyttet til utskrifter – og ikke kun maskiner. Vi har vært gjennom en prosess hvor alle lokasjoner er kartlagt mtp behov innen print, og nå er dagen kommet hvor de nye maskinene og den nye løsningen rulles ut.

Lørenskog kommune får nå en løsning hvor vi benytter «follow me» prinsippet – dvs at brukeren kan hente ut utskriften hvor som helst kommunen har skrivere. Utskriften ligger på en kø som alle skrivere er knyttet opp til. Brukeren må logge på skriveren enten med en kode eller et kort og hente ut utskriften. Dette gjør at kun det som trengs blir skrevet ut som er bra for miljøet og det gjør også at sikkerheten øker ved at utskrifter ikke blir liggende på skriveren og glemt. Vi sparer også miljøet ved å benytte moderne maskiner som sparer strøm, og vi sparer penger ved å ha en mer enhetlig skriverpark.  Bra for brukeren, bra for miljøet og bra for ressursbruken!

Det er en god nyhet det!